تغییر زبان

گواهینامه ها

پایبندی ما به تعهداتمان قابل اثبات است
ما در ترام تلاش زیادی را در راستای پایبندی به استانداردهای بین المللی در میان کارمندان و مشتریان کرده ایم. در این بخش ما می‌توانیم به گواهینامه‌های مهمی که از نهادهای بین المللی دریافت کرده ایم اشاره کنیم: