گروه ترام – ترام

همایش مدیران

ارائه مقاله نگهداری و تعمیرات در سیزدهمین همایش بین المللی

صنعت کشور با چالش های عمده ای در زمینه کاهش تلفات، افزایش راندمان، و کاهش ریسک ها و هزینه و دارایی‌های فیزیکی رو به روست.

بازدید معاون صنایع دستی از مجموعه ترام چاپ

بازدید جناب آقای جعفر صالحی به همراه اساتید برجسته میناکاری استان اصفهان و با هماهنگی و پیگیری انجمن صنفی صنایع دستی از مجموعه ترام برگزار شد

بازدید معاون صنایع دستی