گروه ترام – ترام

همایش مدیران

ارائه مقاله نگهداری و تعمیرات در سیزدهمین همایش بین المللی

صنعت کشور با چالش های عمده ای در زمینه کاهش تلفات، افزایش راندمان، و کاهش ریسک ها و هزینه و دارایی‌های فیزیکی رو به روست.

TRUST

ترام چاپ سپاهان به منظور گسترش ارزش‌های خود و ترویج بیشتر آن در سازمان با اجرای برنامه های فرهنگی، مسابقات و جشن‌ها مربوطه مفهوم هر ارزش را در بین کارکنان مطرح نمود.

TRUST