تغییر زبان

موقعیت مکانی گروه ترام روی نقشه

اصفهان ،شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) ،خیابان اسپیرال ،نبش خیابان سوم شرقی

تلفن: ۴۶۴۱۲۶۵۲ ،۴۶۴۱۲۶۵۱ ،۴۶۴۱۲۷۱۵ ،۴۶۴۱۲۵۱۵ ، ۴۶۴۱۲۷۴۲ ،۴۶۴۱۲۷۴۱-۰۳۱

فکس : ۴۶۴۱۲۵۱۶-۰۳۱